Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie odkładaj trudnych decyzji na jutro, nawet jeśli wiesz, że przyniosą ból. Jutro nie sprawi, że będzie łatwiej. Sprawi, że będziesz sparaliżowany strachem jeden dzień dłużej.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromSabela Sabela viaSkydelan Skydelan
Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, które nic już zmienić nie mogą.
— Charles Dickens
"Po prostu od niektórych osób bije mocniejszy blask niż od innych i nie ma to nic wspólnego z ich wyglądem."
— James Dawson
6993 a310 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
0897 0d57
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
9859 b775
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viawybornie wybornie
9065 dcdb
Reposted fromwybornie wybornie viadzony dzony
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viamslexi mslexi
4147 2c59
Reposted frompeluda peluda viasilence89 silence89
7834 3497
4521 c031
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted fromhatekids hatekids viadusix dusix
0051 35fb 500
Reposted fromprecious precious viametka metka
Reposted fromsilence89 silence89 viabrzask brzask
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viamyu myu
9542 1f36 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamyu myu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl