Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viablocked blocked
4397 e292 500
Reposted byBrainynoelya
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
3022 5bd0 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viaaura-lunaris aura-lunaris
3629 de65
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
4145 be33 500
Reposted bycomiendoliricabesomeoneelsebeliveinmeolivierklottibluebellBrainypersona-non-gratablotind
4078 f388 500
Reposted bycocainebluesbeliveinmeBrainy
0900 f500 500
Reposted bykmjlottibluebellmetkawiksbadbloodzupamarzenpaprotkaodyssey
0899 0bd1 500
Reposted byjesuismadeleineniebieskieoczylottibluebellem82krainakredekmetkajamaicanbeatwiksbadbloodrobintszupamarzenstrzepyfxckyoxpaprotka
Reposted frombluuu bluuu
9630 54cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
7887 af48
6552 01f3
Reposted fromslodziak slodziak viamauak mauak
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viarudosci rudosci
Reposted fromshakeme shakeme viameovv meovv
7880 a233 500
Reposted fromonlyman onlyman
7918 8135 500
Reposted fromonlyman onlyman
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl