Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu viaultrafioletowa ultrafioletowa
Zapewne tego, co chcę teraz powiedzieć nie zrozumiesz, jednak pewnego dnia zdasz sobie z tego sprawę, że sposobem na przyjaźń, jak uważam, jest znalezienie ludzi, którzy są lepsi niż ty sam. Nie mądrzejszych, nie fajniejszych, lecz bardziej szczodrych, hojniejszych oraz takich, którzy potrafią wybaczać. Gdy już ich znajdziesz, doceniaj ich za to czego mogą cię nauczyć i staraj się ich słuchać, kiedy będą mowić coś o tobie, nie ważne jak złe lub dobre by to było. Przede wszystkim jednak ufaj im, co okaże się być najtrudniejszą rzeczą, jednak najlepszą z możliwych.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
6593 af3e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamems mems
7611 ba84 500
Reposted fromRowena Rowena viamems mems
3239 c76e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Reposted frombluuu bluuu
Kiedy rozczarujesz ludzi, od których jesteś uzależniony, to odzyskujesz wolność. Na początku to trochę boli, ale później człowiek zyskuje autonomię i już jest nie tylko reprezentantem opinii większości, ale jest reprezentantem siebie samego – i to jest bardzo fajne uczucie.
— Piotr Rogucki
Reposted fromlittlepaws littlepaws viablocked blocked
1013 4639
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamalinowowa malinowowa
Reposted fromheroes heroes viacocaineblues cocaineblues
2246 2880 500
Reposted fromblutelf blutelf via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme viabeattman beattman
Reposted frombluuu bluuu
1516 9947 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl