Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kiedy bardzo chcesz w coś wierzyć, możesz sobie wmówić wszystko.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
0527 19dc 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
2889 a53e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
1673 e830 500
Reposted fromseaweed seaweed viaxmartii xmartii
5143 81fe 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling
4736 f4c5 500
Reposted bylottibluebelljnnaviajerojustapersonwiks13-days
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
Reposted frommadsounds madsounds viahereyes hereyes
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vianokturnal nokturnal
8747 78d8 500
0839 79e3 500
Reposted fromwestwood westwood viamaim-me maim-me
2704 1be7
9924 e377 500
Reposted bykoloryzacjabecomingjanebecomingjane
9920 7275 500
Reposted byhereyes hereyes
8294 55cb
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viainvisibile invisibile
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy, głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromxalchemic xalchemic viaarrives arrives
9019 f79d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl