Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4084 85a2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
6710 4460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993
9010 22d0
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
3140 b89f 500
Reposted fromnyaako nyaako viabeeth beeth
6593 af3e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
7851 d600 500
9874 cff9
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
6785 3776
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalexandrious alexandrious
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore viakingofthejungle kingofthejungle
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
9464 1f16 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8420 1601 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viaiga-xvl iga-xvl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl