Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
2023 74cb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaMaddoxx Maddoxx
0123 3058 500
Reposted fromsavatage savatage viaGunToRun GunToRun
0495 9b45
Reposted fromoutoflove outoflove viakaatee kaatee
1340 03e0
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viahindsight hindsight
8658 fe16
Reposted frometernaljourney eternaljourney
Reposted frombluuu bluuu
6139 8614 500
4101 4ead 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
4109 e196 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3563 5e02 500
Reposted fromamatore amatore vianoticeme noticeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl