Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viapouler pouler
8738 a99f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapouler pouler
4801 909b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapouler pouler
0308 ee1b
Reposted fromsuits suits
8452 6e41
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarosses rosses
Reposted fromtwice twice viarosses rosses
5946 6e38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarosses rosses
1878 19d1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viarosses rosses
7347 aab3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
5306 59be 500
Reposted byIrissmyszkaminniemyzonesilence89hrabinamiodlitkamayamarbeliveinmelily931Merrry98jessaminewithoutendwalkthemoonczekoladowezatracenieottakdarkanesRozanopalcaJutrzenkagitarowaaaAlady-fraserinsaneliferosseswinnym-swieciephilomathpoulernokturnaltulele
4537 aea9
Reposted fromkarahippie karahippie viamyrla myrla
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viayourhabit yourhabit
4588 1e4b
Reposted frommgamon mgamon viaevanescence evanescence
1565 6c3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabederektorem bederektorem
1793 420f 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viayourhabit yourhabit
Reposted frombluuu bluuu viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl