Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Czasami, dokonanie złego wyboru jest lepsze niż nie dokonanie żadnego. Masz odwagę iść do przodu, a to rzadkość. Osoba stojąca na rozdrożu dróg, nieumiejąca wybrać, nigdy nie pójdzie do przodu.
— Terry Goodkind - "Pierwsze prawo magii"
Reposted fromlovvie lovvie viakudi kudi
Reposted fromshakeme shakeme
1507 2f29
Reposted fromEtnigos Etnigos viacarmenluna carmenluna
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams viahasandra hasandra
1209 1da9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
8503 b270
Reposted fromEtnigos Etnigos viaupinthesky upinthesky
5673 9b81
Reposted fromslodziak slodziak viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
7738 2b13 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaweheartit weheartit
4751 cdc0
Reposted fromipo ipo viashakeme shakeme
Lata nie mają znaczenia. Liczy się dzisiaj, a potem dzień następny.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadblood badblood
Reposted fromshakeme shakeme viaciarka ciarka
1543 233a
Reposted frommsto msto viafou fou
5378 410e 500
Reposted frommodeselector modeselector viaupinthesky upinthesky
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl